Az Immo1 franchise hálózat honlapja használatának

Általános szerződési feltételei

 

1.                                    Általános rendelkezések

 

1.1.                  A jelen általános szerződési feltételek − a továbbiakban: ÁSZF − tartalmazzák az Immo1 Hálózatfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051 Budapest, Erzsébet tér 2. A ép. 2. em. 2., statisztikai azonosítója: 23167133-7740-113-01, cégjegyzékszáma: 01-09-956127, képviselője: Lizák Ottó (a.n.: Tengyel Margit) ügyvezető) mint szolgáltató − a továbbiakban: Szolgáltató − által üzemeltetett Honlap használatára vonatkozó feltételeket.

 

1.2.                  Felhasználó a regisztráció elvégzésével az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

2.                       A regisztráció folyamatának szabályai

 

2.1.                 A regisztrációhoz szükséges adatok: név, e-mail cím és telefonszám.

 

2.2.                 A regisztráció során a belépési jelszót Felhasználó generálja, amelyet jogosult a későbbiekben megváltoztatni.

 

2.3.                 Felhasználó a regisztráció elvégzésével hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató elektronikus vagy postai úton reklámanyagokat juttasson el részére, amely hozzájárulását Felhasználó a későbbiekben módosítani jogosult.

 

3.                       A Honlap használatára vonatkozó speciális rendelkezések

 

3.1.                 A szolgáltatás eléréséhez szükséges internet hozzáférés, továbbá az ahhoz szükséges eszközök biztosítása Felhasználó feladata.

 

3.2.                 Az adatok módosítása

 

3.2.1.           A Felhasználónak – regisztrációját követően – lehetősége nyílik adatai módosítására.

 

3.2.2.           Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha az általa végrehajtott módosítások tévesek, hiányosak, vagy jogsértők, Szolgáltató az ebből eredő károkért nem felel.

 

3.3.                 A belépési azonosító és a belépési jelszó bizalmassága

 

3.3.1.           Felhasználó az online rendszer használatához szükséges belépési azonosítót és belépési jelszót mindenkivel szemben köteles titkosan kezelni és megőrizni. A belépési azonosító és belépési jelszó jogosulatlan személyek általi felhasználásából eredő károkért Felhasználó köteles helytállni, az ebből eredő esetleges adat-, vagy titokvédelmi sérelem következményeit maga viseli, annak kapcsán Szolgáltatóval szemben jog- és igényérvényesítésre nem jogosult.

 

3.3.2.           Felhasználó haladéktalanul köteles a megadott belépési jelszavát lecserélni, amennyiben attól tart, hogy az jogosulatlan személy birtokába került.

 

3.3.3.           Visszaélés gyanúja esetén Szolgáltató − Felhasználó egyidejű értesítése mellett − jogosult Honlaphoz történő felhasználói hozzáférés letiltását elvégezni.

 

3.3.4.           Elfelejtett belépési jelszó esetén a jelszó emlékeztető funkciót e-mail cím megadása segítségével lehet használni.

 

3.4.                  A regisztráció törlése: Felhasználónak joga van arra, hogy Szolgáltatónál bármikor kezdeményezze regisztrációjának törlését. A regisztráció törlésének kezdeményezése a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonását jelenti.

 

3.5.                  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse, illetőleg az elérhetőséget megváltoztassa. Szolgáltató nem köteles szavatolni a Honlap 24 órás hozzáférhetőségét. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, az esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget Szolgáltató kizárja.

 

3.6.                  Hibabejelentés

 

A Felhasználó a Honlappal kapcsolatosan kérdéseivel, észrevételeivel Szolgáltatóhoz fordulhat az alábbi az alábbi elérhetőségeken:

 

e-mail: info@immo1.hu,

 

4.                       Szerzői jog

 

4.1.                 A Honlap, a működtetéséhez használt valamennyi szoftverrel és adatbázissal − a továbbiakban együtt: Mű − szerzői jogi védelem alatt áll. Szolgáltató jogosult a Mű használati jogának átengedésére.

 

4.2.                 A Mű vonatkozásában a szolgáltatás igénybevételével felhasználási szerződés jön létre, amely alapján Felhasználó jogosult a Mű igénybevételére. A felhasználási jog a Mű többszörözését, átdolgozását és a továbbfejlesztés jogát nem foglalja magában. Felhasználó a Mű vonatkozásában harmadik személynek felhasználási jogot nem adhat, annak egyes részeit sem másolhatja, másnak a másolását nem engedélyezheti, azt semmilyen módon nem reprodukálhatja.

 

5.                       Értelmező rendelkezések 

 

Felhasználó:az a természetes személy, aki regisztrál a Honlapon, és ezzel elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit és annak mellékletét képező adatvédelmi tájékoztatót.

 

Honlap:a Szolgáltató által üzemeltetett és folyamatosan karbantartott internetes elérési lehetőség, amely a http://immo1.hu/webcím alatt érhető el.

 

Immo1 Franchise Hálózat:az Immo1 Hálózatfejlesztő Kft-vel franchise jogviszonyban álló gazdálkodó szervezetek és velük a szolgáltatás nyújtása érdekében szerződésben álló közreműködők.

 

Regisztráció:az a folyamat, amely során a Felhasználó jogosultságot kap arra, hogy a Honlap szolgáltatásait használhassa.

 

6.                       Záró és vegyes rendelkezések

 

6.1.                 A jelen ÁSZF a Honlapra történő feltöltéssel egy időben lép hatályba.

 

6.2.                 Szolgáltató bármely a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összefüggő kötelezettsége teljesítéséhez jogosult teljesítési segédet igénybe venni.

 

6.3.                 Szolgáltató és Falhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogviszonyuk során tudomásukra jutott valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat a jogviszonyuk megszűnését követően sem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A titoktartási kötelezettség Feleket időbeli korlátozás nélkül terheli addig az időpontig, ameddig az adott titok e minősége fennáll.

 

6.4.                 Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben, vagy egészben érvénytelenek lennének, ez nem érinti a többi rendelkezés, illetve az érvénytelen rendelkezés többi részének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés vagy annak érvénytelen része helyett olyan rendelkezés alkalmazandó, illetve az érvénytelen rendelkezést a Feleknek olyan szabályozással kell helyettesíteni, amely az érvénytelen rendelkezés által elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll, és érvényes.

 

6.5.                 Felek törekszenek arra, hogy a jogviszonyukból eredő esetleges jogvitákat peren kívül, tárgyalás útján rendezzék.

 

6.6.                 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései az irányadóak.


Melléklet − Adatkezelési tájékoztató

 

 

1.                Általános rendelkezések

 

1.1.          Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65035/2013.

 

1.2.          Az adatkezelés jogalapja a Felhasználónak az Infotv. szerinti hozzájárulása.

 

1.3.          A kezelt adatok köre: név, e-mail cím és telefonszám.

 

1.4.          Az adatok törlésének határideje: Az ÁSZF 3.4. pontja szerinti regisztráció törlésének kezdeményezéséről való értesülését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a Felhasználóhoz tartozó adatok kezelésének megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából az érintett személyes adatokat.

 

1.5.          Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében az Infotv. fogalom-meghatározásai irányadóak.

 

2.                Az adatkezelés módja

 

2.1.          A szolgáltatás igénybevételével Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZF jelen mellékletében leírt módon, célból és terjedelemben Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

 

2.2.          Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. A személyes adatok kezelhetők akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy Szolgáltat vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

2.3.          Felhasználókról Szolgáltató a 2.1. pont szerinti adatokon túl csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a szolgáltatása fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. Szolgáltató a szolgáltatás minőségének javítása érdekében Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el, amennyiben ehhez Felhasználó hozzájárul.

 

2.4.          Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a  szolgáltatás fejlesztése, illetve működtetése érdekében továbbítja. Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

 

2.5.          Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben együttműködő partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról e partnereit tájékoztassa, ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Honlaphoz  történő  hozzáférését korlátozza.

 

3.                Felhasználó lehetőségei az adatkezelés során

 

3.1.          Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását az alábbi módon:

 

-    postai úton: 1051 Budapest, Erzsébet tér 2.

-    e-mail útján: info@immo1.hu.

 

3.2.          Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatást Szolgáltató csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén Szolgáltató írásban közli Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

3.3.          Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

3.4.          Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

3.5.          Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha Felhasználó kéri, ha a kezelt adat hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

3.6.          A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll Szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

3.7.          Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

3.8.          Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha Szolgáltató a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést − beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is − megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Felhasználó Szolgáltatónak a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, Felhasználó − a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül − bírósághoz fordulhat.

 

3.9.          Felhasználó a jogainak megsértése esetén − valamint a 3.8. pontban szabályozott esetben − Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat.