A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×

Adatvédelem

Az Immo1 franchise hálózat

adatkezelési tájékoztatója

 

 1. A közvetítői szerződés alapján végzett adatkezelés

 

 1. Általános rendelkezések

 

 1. Az adatkezelés jogalapja a közvetítői szerződés megbízójának ­­− a továbbiakban: Megbízó – a 2011. évi CXII. törvény − a továbbiakban: Infotv. – szerinti hozzájárulása.

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató jelen I. fejezetében foglaltak az Infotv. 6.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését szolgálják oly módon, hogy az Adatkezelő és Megbízó között létrejött közvetítői szerződésnek jelen tájékoztató hivatkozott mellékletét képezi.

 

 1. Az adatkezelés a következő, a Megbízóra vonatkozó adatokra − a továbbiakban: Adatok − terjed ki:

 

 • neve
 • születési helye, ideje
 • állampolgársága
 • a személyazonosságának megállapítására alkalmas, a szerződésben megjelölt hatósági igazolvány megnevezése és száma
 • lakcíme
 • telefonszáma
 • e-mail címe
 • anyja születési neve

 

 1. Az 1.3. pontban megjelölt Adatok kezelésének határideje az adatkezelés alapjául szolgáló szerződés megszűnésének napja. Amennyiben Megbízó az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, az Immo1 Franchise Hálózat − a továbbiakban: Adatkezelő − az adatkezelést a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul megszünteti, kivéve, ha az adatok kezelése a Megbízóval kapcsolatos igényérvényesítéshez nélkülözhetetlen.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében az Infotv. fogalom-meghatározásai irányadóak.

 

2.Az adatkezelés módja

 

2.1.A közvetítői szerződés aláírásával Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen tájékoztató jelen pontjában leírt módon, célból és terjedelemben Adatkezelő összegyűjtse és kezelje személyes adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

 

2.2.Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásának, az általa végzett üzleti tevékenységből eredő kötelezettségei teljesítésének, valamint az azzal kapcsolatos követelésének érvényesítése érdekében kezeli Megbízó személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig az Infotv. 4.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az adatkezelés annak minden szakaszában megfelel e célnak. Adatkezelő az adatkezelői tevékenysége során tudomására jutott Adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

 

 1. Adatkezelő az általa – jelen tájékoztatóban foglaltak szerint – kezelt Adatokat harmadik személynek nem továbbítja, azok feldolgozásához külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

 1. Adatkezelő az Adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

3.Megbízó lehetőségei az adatkezelés során

 

3.1.Megbízó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását az alábbi módokon:

 

-    postai úton: 1051 Budapest, Erzsébet tér 2. A. ép. II./2.;

-    e-mail útján: info kukac immo1.hu;

 

3.2.Megbízó kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt Adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától (Adatkezelőhöz való megérkezésétől) számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatást Adatkezelő csak az Infotv. 9.§ (1) bekezdésében valamint a 19.§-ában meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén Adatkezelő írásban közli Megbízóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Adatkezelő tájékoztatja Megbízót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

3.3.Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

3.4.Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Megbízó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Megbízó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

3.5.Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha Megbízó kéri, ha a kezelt adat hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

3.6.A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére harminc (30) nap áll Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Adatkezelő a Megbízó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, harminc (30) napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

3.7.Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Megbízót értesíti. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Megbízó jogos érdekét nem sérti.

 

3.8.Megbízó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától (Adatkezelőhöz való megérkezésétől) számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Megbízót írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést − beleértve a további adatfelvételt is − megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Megbízó az Adatkezelő fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Megbízó − a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül − bírósághoz fordulhat.

 

3.9.Megbízó a jogainak megsértése esetén − valamint a 3.8. pontban szabályozott esetben − Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

 1. Az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződéses jogviszonyt megelőzően végzett adatkezelés

 

 1. Általános rendelkezések

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató jelen II. fejezetében használt megnevezések, rövidítések, hivatkozások kizárólag a jelen II. fejezet vonatkozásában alkalmazhatók.

 

 1. A jelen II. fejezet szerinti adatkezelés azon személyek − a továbbiakban: Érintettek − személyes adatainak kezelését jelenti, akik az Immo1 Franchise Hálózattal kötendő közvetítői szerződések potenciális alanyai.

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató jelen II. fejezetében foglaltak az Infotv. 20.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését szolgálják.

 

 1. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65354/2013.

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató jelen II. fejezete alapján végzett adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény − a továbbiakban: Infotv. − 6.§ (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott jogalap szerint történik.

 

 1. Az adatkezelés a következő, az Érintettre vonatkozó adatokra − a továbbiakban: Adatok − terjed ki: Érintett neve, telefonszáma, e-mail címe.

 

 1. Az Adatok kezelésének – jelen fejezet szerinti − időtartama addig tart, amíg Érintett személyes adatainak törlését, az adatkezelés megszüntetését nem kéri, illetőleg addig, amíg Adatkezelő és Érintett között közvetítői jogviszony nem jön létre.  

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében az Infotv. fogalom-meghatározásai irányadóak.

 

2.Az adatkezelés módja

 

2.1.Az Infotv. 6.§ (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározottak szerint, Adatkezelő az adatkezelési tájékoztató jelen pontjában leírt módon, célból és terjedelemben jogosult arra, hogy összegyűjtse és kezelje az Érintett 1.5. pontban megjelölt adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

 

2.2.Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásának, az általa végzett üzleti tevékenységből eredő feladatai teljesítésének érdekében kezeli Érintett személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig az Infotv. 4.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az adatkezelés annak minden szakaszában megfelel e célnak. Adatkezelő az adatkezelői tevékenysége során tudomására jutott Adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

 

2.3.Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak az üzleti tevékenységének továbbfejlesztése és szélesítése, valamint az Érintettel való szerződéskötés előkészítése, illetve az Érintett által elérni kívánt cél mihamarabbi megvalósítása érdekében továbbítja. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. Abban az esetben, ha Adatkezelő abból a célból továbbítja az Érintettre vonatkozó adatokat, hogy ezáltal gondoskodjon az Érintett által megjelölt azon cél eléréséről, amelyet Érintett az adatai rendelkezésre bocsátása indokaként megjelölt, az Érintett adattovábbításhoz történő hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

 

2.4.Amennyiben az adatkezelés során Adatkezelő Érintett személyes adatait harmadik személynek továbbítja, ennek tényét, a továbbítás időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat – az Infotv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően – adattovábbítási nyilvántartásában rögzíti, és azokat az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 éves időtartamig megőrzi.

 

2.5.Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

3.Érintett lehetőségei az adatkezelés során

 

3.1.Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását az alábbi módon:

 

3.2.Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Adatkezelő a kérelem benyújtásától (Adatkezelőhöz való megérkezésétől) számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatást Adatkezelő csak az Infotv. 9.§ (1) bekezdésében valamint a 19.§-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén Adatkezelő írásban közli Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

3.3.Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

3.4.Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

3.5.Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha Érintett kéri, ha a kezelt adat hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

3.6.A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére harminc (30) nap áll Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Adatkezelő Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, harminc (30) napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

3.7.Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

3.8.Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától (Adatkezelőhöz való megérkezésétől) számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Érintettet írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést − beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is − megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Érintett Adatkezelőnek a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Érintett − a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül − bírósághoz fordulhat.

 

3.9.Érintett a jogainak megsértése esetén − valamint a 3.8. pontban szabályozott esetben − Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

 

 

© 2013 Immo1 Minden jog fenntartva!